Načítavam...

Skameneliny sveta

Skameneliny sveta
výstava z paleontologickej zbierky
Západoslovenského múzea v Trnave
12. 3. 2019 – 28. 2. 2020

Paleontologická zbierka je súčasťou geologickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. Obsahuje okolo 3000 kusov zbierkových pred¬metov – fosílií. Fosílie (skameneliny) sú zvyšky živočíchov a rastlín z minulých geologických období, ktoré sa zachovali do súčasnosti. Mnohé z týchto rastlín a živočíchov vyhynuli bez potomkov, no niektoré, najmä z mladších období sa vyskytujú aj v súčasnosti. Vplyvom geologických procesov sa menil vzhľad celej zeme, hlavne rozmiestnenie pevnín a oceánov. Menila sa aj klíma, striedali sa tropické až subtro¬pické obdobia s obdobiami podstatne chladnejšími. Vply¬vom klimatických zmien sa menila pestrosť fauny a flóry. Územie dnešného Slovenska bolo niekoľkokrát zalia¬te morom. Svedčia o tom mnohé morské skame¬ne¬liny (ulitníky, žralo¬čie zuby, ježovky, koraly), ktoré sa doteraz v živej podobe vyskytujú v Stredozemnom mori. Na pevnine panovalo sub¬tro¬pické podnebie, žili tu slony a vzhľad krajiny dopĺňali palmy a ško¬ri-covníky. Po ústupe morí na konci treťohôr sa postupne podnebie ochladzovalo, rozprestierali sa tu rozsiahle jazerá, na dne ktorých sa usadili ílovité sedimenty so zvyškami rastlín a rýb. V štvrtohorách bolo naše územie pokryté občasným ľadov-com. Z tohto obdobia pochádzajú zvyšky mamutov a srstnatých nosorožcov.
Výstava Skameneliny sveta predstavuje návštevníkom okolo 150 exponátov doplnených rekonštrukciami a foto¬gra¬fiami. K výstave je možné objednať odborný výklad (prehliadku komentovanú autorom) pre vopred objednané školské skupiny na dohodnutý termín (033/ 5512913).