Načítavam...

Konferencia Sakrálne pamiatky na Slovensku

Konferencia Sakrálne pamiatky na Slovensku

Výzva na aktívnu účasť

Konferencia Sakrálne pamiatky na Slovensku
Výzva na aktívnu účasť

Západoslovenské múzeum v Trnave týmto oslovuje odborníkov, aby sa prihlásili so svojimi príspevkami na konferenciu Sakrálne pamiatky na Slovensku, ktorá bude 20. októbra 2023 v koncertnej sále Západoslovenského múzea v Trnave (Múzejné námestie 3).
Oslovujeme najmä odborníkov, ktorí sa majú záujem zúčastniť konferencie aktívne. Ak máte rozpracovaný alebo ukončený výskum, dosiaľ nepublikovaný a máte záujem sa konferencie zúčastniť, prihláste sa s príspevkom. Výstupom bude publikovanie príspevkov v recenzovanom Zborníku Západoslovenského múzea 2023.
Viac informácií nájdete v zverejnenom propagačnom materiáli.

Kontaktná osoba za organizátora: Mgr. Lucia Duchoňová, duchonova.lucia@zsmuzeum.sk

Organizátor: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave
Podujatie: Odborná konferencia
Téma: Sakrálne pamiatky na Slovensku
Termín: 20. 10. 2023
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, koncertná sála

Cieľom konferencie je zmapovanie sakrálnych pamiatok rôznych konfesií v depozitároch slovenských múzeí, v skanzenoch a v galériách, ale aj vo verejných priestoroch. Konferencia bude zameraná na sakrálne, kultové a rituálne objekty kolektívnej alebo súkromnej úcty spojené s motívom devócie, ktoré tvoria podstatnú časť zbierkového fondu slovenských múzeí a galérií alebo sa nachádzajú vo verejnom priestore. S prihliadnutím na skutočnosť, že väčšina múzeí a galérií uchováva fondy, ktoré sa vzťahujú na majoritné kresťanské náboženstvo, dostatočný priestor dostanú aj špecializované fondy so zameraním na menšinové konfesie. Vedecká časť by mala byť vyvážená umeleckým pohľadom – sakrálne motívy vo výtvarnom umení, či literatúre.


Okruhy tém:
textílie (ornáty, sakrálne antependiá, baldachýny, prehozy, obrusy)
kláštorné práce
zobrazovanie svätých, patrónov (alebo donátorov) v ikonografii
židovské alebo orientálne zbierky
rituálne alebo obradné predmety (obradné kalichy, monštrancie, kadidlá, krstiteľnice)
zobrazovanie dovócie vo fotografii a v maľbe
knižná grafika
drobné sakrálne stavby (prícestné kríže, kaplnky, sochy a pod.)
krížové cesty

Program konferencie:
Prezentácia účastníkov
Prihlásené príspevky k téme – prednesenie
Diskusia

Výstup z konferencie:
Publikovanie príspevkov v recenzovanom Zborníku Západoslovenské múzeum 2023

Termíny:
Vyhlásenie konferencie: 24. júla 2023
Výzva v elektronickej podobe : 24. 7. 2023
Prihlasovanie príspevkov účastníkmi: do 30. septembra 2023
Plagát a propagačné materiály s programom konferencie: do 05. 10. 2023
Prvá propagácia pre odbornú verejnosť od 06.10. 2023
Druhá propagácia pre verejnosť: 13. 10. 2023
Termín konferencie: 20. 10. 2023
Doručenie príspevkov účastníkov s obrazovou prílohou do zborníka: do 20. 11. 2023
Recenzné konania: do 30.11.2023
Konferencia Sakrálne pamiatky na Slovensku