Načítavam...

Noc múzeí a galérií 2023

Noc múzeí a galérií 2023
Pozývame všetkých fanúšikov trnavskej histórie na komentovanú prechádzku po stopách klarisiek v budove, ktorá bola kedysi ich kláštorom.
Začneme o 18,30 v priestoroch rekonštruovanej pivnice v trakte, ktorý bol v počiatkoch založenia rádu klarisiek v Trnave samostatnou pôvodnou murovanou obytnou stavbou kláštora. Spolu s jednoloďovým kostolom tvoria charakteristické prvotné mestské stavby v Trnave. Toto krídlo má nielen lokálny význam vo vývoji klariského areálu, ale je aj dôležitým fenoménom pre počiatky mesta Trnava. Celistvosť stavu zachovania trnavského pôvodného kláštorného krídla žobravého rádu je ojedinelou hodnotou nielen v kontexte Slovenska, ale i celého Uhorska.
V komentovanom sprievode po zákutiach bývalého kláštora historička Lucia Duchoňová zoznámi návštevníkov s výsledkami architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu vedeného Ing. arch. Jaroslavou Žuffovou, CSc. Prechádzku ukončí návšteva kostola Nanebovzatia Panny Márie.