Načítavam...

Zverejnenie súťaže

Zverejnenie súťaže
Západoslovenské múzeum v Trnave dňa 20.04.2022 vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov „Expozícia Dejiny Trnavy“ na projektovú dokumentáciu expozície Dejiny Trnavy ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 – 257 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016. Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania na stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439229, na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz, na internetovej stránke www.archinfo.sk, na internetovej stránke vyhlasovateľa http://www.zsmuzeum.sk/.Termín predkladania návrhov končí dňom 15.07.2022. Po vyhlásení výsledkov architektonickej súťaže Západoslovenské múzeum v Trnave jednotlivé architektonické návrhy spropaguje prostredníctvom výstavy v autentických priestoroch budúcej expozície.
Vyhlásenie architektonickej súťaže bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia MK SR v rámci Výzvy č. 3/2022, podprogramu 5.2.3 fázy A. Víťazný návrh bude podkladom pre žiadosť o grant Fondu na podporu umenia fázy B, Nové stále expozície – múzeá.