Načítavam...

O nás

Západoslovenské múzeum je regionálne vlastivedné múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru. Múzeum vykonáva aj metodicko-koordinačnú a kontrolnú činnosť pre múzeá v Trnavskom kraji a vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty v rámci Trnavského kraja.

Špecializuje sa na:

  • vznik a históriu festivalu Dobrofest – krajská pôsobnosť
  • dejiny knižnej kultúry – krajská pôsobnosť
  • dejiny kampanológie – celoslovenská pôsobnosť
  • dejiny tehliarstva – celoslovenská pôsobnosť
  • osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho dielo – celoslovenská pôsobnosť
  • bezstavovce v odbore paleontológie – celoslovenská pôsobnosť
  • históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka – celoslovenská pôsobnosť
Západoslovenské múzeum v Trnave

Zhistórie

historia-zapadoslovenskeho-muzea

Múzeum bolo zriadené v roku 1954 ako Krajské múzeum. Malo vlastivedný charakter. Od roku 1955 zakladalo odborné oddelenia (prírodovedné a historické). V tom istom roku vyšiel I. ročník Zborníka Krajského múzea v Trnave. Pracovníkom múzea sa stal aj zberateľ Štefan Cyril Parrák, ktorého kolekcie sa stali základom etnografickej a historickej zbierky. Prvý výstavný priestor bol sprístupnený návštevníkom v roku 1957 Výstavou keramiky. V roku 1960 bol názov múzea zmenený na Západoslovenské múzeum. Prvou expozíciou sa stala v roku 1974 expozícia Z dejín robotníckeho hnutia a KSČ v okrese Trnava, po nej nasledovala v roku 1976 národopisná expozícia.

Od roku 2002 je zriaďovateľom múzea Trnavský samosprávny kraj. V súčasnosti múzeum spravuje na území historického mestského jadra v Trnave štyri budovy, z toho sú tri národnými kultúrnymi pamiatkami. Vo svojom múzejnom zbierkovom fonde ochraňuje viac ako 160 000 predmetov kultúrneho dedičstva. Ročne expozície, výstavy a podujatia múzea navštívi 40 000 domácich a zahraničných návštevníkov.

Budovy

Budova múzea

Budova múzea na Múzejnom námestí s expozíciami a výstavnými plochami prístupnými pre návštevníkov. Pracovne múzea, depozitárne priestory. Bezbariérový vstup na prízemie a WC.

Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, ktorý sa v Trnave spomína už v roku 1239. Kláštor s kostolom bol viackrát prestavaný a rozširovaný. Za najstaršiu zachovanú časť je považované stredné kláštorné krídlo medzi dvomi rajskými dvormi. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba v 17. storočí po veľkom požiari. Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek a zoštátnil ju. Budova sa stala všeobecnou vojenskou nemocnicou (do roku 1850), neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas 2. svetovej vojny sa v nej ukrývali americkí letci. Po vzniku múzea (v roku 1954) bola pridelená Krajskému múzeu v Trnave. V súčasnosti tvorí kláštorný komplex budova s dvomi nádvoriami a kostol.

Otváracie hodiny

V pondelok sú výstavné priestory pre verejnosť zatvorené.
Západoslovenské múzeum je prístupné aj pre imobilných návštevníkov

Ut – Pia   8,00 – 17,00
So - Ne 11,00 – 17,00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednoloďový kostol začali budovať klarisky spolu s kláštorom v 13. storočí. Pôvodne bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii a Všetkým Svätým. Presbytérium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou bolo ukončené rovným uzáverom. V jeho južnej stene sa našla stredoveká sedília s kamennou obrubou a ornamentálnou freskou. Počas rekonštrukcie kostola koncom 14. storočia sa zmenil tvar presbytéria z rovného na polygonálny. Kostol získal novú krížovú klenbu s kamennými rebrami a výraznými figurálnymi konzolami. Na severnej stene lode bol osadený profilovaný kamenný portál.

Lektórium bolo umiestnené vo východnej časti lode. Obe strany víťazného oblúka nad oltármi zdobili baldachýny. V 17. storočí bola loď kostola predĺžená na západ a ku kostolu pristavili vežu. Na prízemí vznikla sakristia a vnútorné parlatórium, na poschodí vnútorný chór - oratórium. V rokoch 1740 - 1741 dala abatiša Klára Beréniová opraviť barokové zaklenutie kostola a do ník boli osadené štyri bočné oltáre: oltár svätej Anny, oltár svätej Alžbety, oltár Bolestnej Panny Márie – alebo oltár Piety a oltár svätého Jozefa. Do staršieho gotického portálu kostola bola osadená baroková kovaná brána. Exteriér veže kostola bol zrenovovaný v roku 2006. Interiér nezreštaurovaného kostola je príležitostne prístupný verejnosti.

Budova západoslovenského múzea
budova zapadoslovenskeho muzea
budova zapadoslovenskeho muzea
kostol nanebovzatia panny marie 2010
kostol nanebovzatia panny marie 1947
oratorium 2010
oratorium 1947

Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár

muzeum kniznej kultury
mikulas olah
expozicia v muzeu kniznej kultury

Budova s expozičnými a výstavnými priestormi zameranými na dejiny knižnej kultúry na Námestí sv. Mikuláša.

Budovu dal postaviť ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh, seminár začal pôsobiť v roku 1566 s desiatimi klerikmi a dvoma profesormi. Zakrátko vyhorel, ale v roku 1590 bol obnovený a rozšírený zásluhou kanonika J. Cherődiho. V rokoch 1619 až 1919 bol v budove útulok pre starých kňazov. Neskôr sa v nej nachádzala kapitulská knižnica. V rokoch 1973 – 1977 bola budova rekonštruovaná a od roku 1979 slúži ako Múzeum knižnej kultúry Západoslovenského múzea v Trnave. Na prízemí je umiestnená expozícia S láskou za pravdu (autentické zariadenie pracovne a spálne Mons. ThDr. Pavla Jantauscha, apoštolského administrátora) a na poschodí expozícia venovaná životu a tvorbe sochára Williama Schiffera. V múzeu bývajú pravidelne výstavy a podujatia zamerané na knižnú kultúru.

Nad vstupným portálom je nápis:

DOMVS SEMINARII VENERABILIS CAPLI STRIG RESAVRATA PER D MARCVM CHERODI DE FYLETHINZ P [praepositvm] S [sancti] G [Georgii] DE VIRIDI CAMPO ID TEMPORIS SEMINARII PRAEFECTVM M. A.D.M. D. LXXXX.

V preklade:

TENTO DOM SEMINÁRA OSTRIHOMSKEJ KAPITULY OBNOVIL P. MAREK CHERŐDI DE FILETINCE, PREPOŠT SV. JURAJA DE VIRIDICAMPO TOHO ČASU PREFEKT SEMINÁRA R. P. 1590

Otváracie hodiny

Zimná prevádzka od 1. novembra do 28. februára na objednanie (tel. č.: 033/5512913)

Ut – Pia   8,30 –15,00 návštevy prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy

Letná prevádzka od 1. marca do 31. októbra

Ut – Pia   8,30 –12,30 prítomný lektor
  13,00 - 15,00 návštevy prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Budova na rovnomennej ulici, ktorú múzeum využíva na expozičné a výstavné účely a časť priestorov prenajíma Hudobné oddelenie knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Bezbariérový prístup a WC.

Pôvodne baroková stavba bola upravená v polovici 18. storočia ako meštiansky dom. Počas tureckých vojen v nej bola ukrytá uhorská kráľovská koruna. V prvej polovici 20. storočia tu žil a pracoval hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Objekt bol obnovený v rokoch 1994 – 1996 ako polyfunkčná budova s expozíciou venovanou životu a dielu Mikuláša Schneidera Trnavského. V roku 1996 bola verejnosti sprístupnená expozícia Dvorana slávy dobra.

Otváracie hodiny

Zimná prevádzka od 1. novembra do 28. februára na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut – Pia 8,30 – 15,00 návštevy prosíme objednať
So – Ne 11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy


Letná prevádzka od 1. marca do 31. októbra
Ut – Pia 8,30 – 12,30 vstup na objednanie
Ut – Pia 13,00 – 14,30 prítomný lektor
So – Ne 11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy

 
   

 

   
   
   
dom hudby mikulasa Schneidera Trnavskeho
dom hudby dvor
pamatna izba m. schneidera trnavskeho

Knižnica a študovňa múzea

kniznica a studovna muzea
kniznica a studovna muzea
kniznica a studovna muzea

Študovňa a bádateľňa múzea, depozitáre, konzervátorské a reštaurátorské pracovisko. Dielňa múzea a priestory na ubytovanie spolupracovníkov.

Budova sa začala stavať na mieste prízemného meštianskeho domu v roku 1996. V roku 1998 bola do nej premiestnená príručná odborná knižnica slúžiaca pôvodne pracovníkom múzea. Začiatkom roka 2002 bola knižnica sprístupnená aj odbornej verejnosti.

Otváracie hodiny

Po – Pia  

10,00 – 12,00 (prezenčné štúdium pre odbornú verejnosť)                        

13,00 - 15,00  (prezenčné štúdium pre odbornú verejnosť)